TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Chào mừng bạn đến với trang web bacsichomeo.com. Trước khi sử dụng trang web, chúng tôi muốn bạn đọc và hiểu rõ Tuyên bố Miễn trừ Trách nhiệm này. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng thuận với các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây:

 1. Thông Tin và Nội Dung:

  • Chúng tôi cung cấp thông tin và nội dung trên trang web này với mục đích tham khảo và giáo dục. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này.
  • Bạn chịu trách nhiệm đầy đủ khi sử dụng thông tin trên trang web và chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
 2. Dịch Vụ và Liên Kết:

  • Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của những trang web này.
  • Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các dịch vụ hoặc thông tin từ các trang web bên ngoài mà chúng tôi liên kết đến.
 3. Thay Đổi và Gián Đoạn Dịch Vụ:

  • Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc ngừng cung cấp dịch vụ trên trang web mà không cần thông báo trước.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc thay đổi hoặc gián đoạn dịch vụ.
 4. Miễn Trừ Trách Nhiệm Pháp Lý:

  • Bạn chấp nhận rằng việc sử dụng trang web là trên cơ sở “nguyên trạng” và “như có”.
  • Chúng tôi miễn trừ trách nhiệm mọi loại, bao gồm nhưng không giới hạn đến, trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm về mức độ chính xác của thông tin, và trách nhiệm về thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp.
 5. Thay Đổi Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm:

  • Chúng tôi có thể thay đổi nội dung của Tuyên bố Miễn trừ Trách nhiệm này mà không cần báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau các thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Bằng cách sử dụng trang web bacsichomeo.com, bạn xác nhận và đồng thuận với Tuyên bố Miễn trừ Trách nhiệm này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

Cảm ơn bạn đã đọc và hiểu rõ Tuyên bố Miễn trừ Trách nhiệm của chúng tôi.